Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Volledige taakondersteuning van verschillende afdelingen

Een registratiesysteem voor clienten met privacy gevoelige informatie moet voldoen aan bijzondere eisen.

Het gaat immers bijna altijd om zorgmijdende of zorgbehoevende mensen en in het algemeen om kwetsbare groepen in onze samenleving.
Ook de volgende fase, het monitoren van uitgezette hulp of advies trajecten, is vaak lastig, alleen al omdat door complexe problematiek meestal meerdere hulpverleners van verschillende organisaties tegelijkertijd voor een client aan het werk zijn.
Bovendien moeten de gegevens van duizenden dossiers op een adequate wijze uitgewisseld kunnen worden.

Het Client Registratie Systeem van Xsites is specifiek ontwikkeld voor hulpverleninginstanties, adviserende organisaties en monitorende deelnemers die clienten en werknemers binnen de organisatie centraal kunnen begeleiden bij de processen die daarvoor afgesproken zijn.

Voorbeeld van in gebruik zijnde Client Registratie Systeem bij de GGDen
Het systeem geeft medewerkers van Vangnet en Advies, optimale ondersteuning bij de uitvoering van de taken in het kader van de OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg):

−    Meldpunt: Centrale registratie en archivering van meldingen en
      clientgegevens, database van historische clientgegevens en
      dossiervorming.

−    Coordinatie: Coordinatie van de werkzaamheden en acties van zowel
      medewerkers als ketenpartners rond zorg en huisvestingsproblematiek.

−    Monitoring: Het gehele clienttraject is met het Client Registratie Systeem
      inzichtelijk, de casemanager/zorgcoordinator kan het traject goed
      volgen en zonodig tijdig bijsturen.

-    Evaluatie: Voor clientoverleg kan met een druk op de knop een kompleet
     dossier geraadpleegd worden

-    Facturering: Voor elke actie, melding, huisbezoek, email etc. kan een vast
     tarief opgenomen worden. Per tijdseenheid kan een factuur uitgedraaid
     worden